Mae'r cwrs hwn yn dod ag ugain mlynedd o brofiad rhyngwladol yn creu cysylltiadau trawsgwricwlaidd a datblygu cwricwlwm rhwng athrawon ac ysgolion yng Nghymru a'r De byd-eang i mewn i'ch ystafell ddosbarth.

Lefel

Lefel 2 canolradd a Lefel 3 dwys.

Thema

Lefel 2

Cyfoethogi addysgu a dysgu drwy themâu'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Lefel 3

Bwyd a maeth; Dŵr, glanweithdra a gwastraff; Bioamrywiaeth; Amaethyddiaeth; Pysgodfeydd ac adnoddau morol; Ynni; Trafnidiaeth; Defnydd o'r tir; Gwrthdaro a mudo; yng nghyd-destun cynaliadwyedd.

Ar gyfer pwy?

Athrawon Cyfnodau Allweddol 2 a 3.

Sut bydda i'n elwa?

Lefel 2

Bydd y cwrs hwn yn rhoi rhagor o ddealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau i chi fel ymarferydd dysgu byd-eang drwy:

 • Ddealltwriaeth well o gyd-destunau diwylliannol, gwleidyddol, amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol eich ardal chi ac ardal eich ysgol bartner
 • Cwestiynu ac asesu safbwyntiau gwahanol mewn modd beirniadol 
 • Gwerthfawrogiad o'r rhyngberthnasau a'r rhyngddibyniaeth rhwng y Gogledd byd-eang a'r De byd-eang
 • Mwy o hyder wrth ddysgu am faterion byd-eang sy'n sensitif
 • Mwy cymwys wrth annog disgyblion i fod â gwell ymwybyddiaeth feirniadol ohonyn nhw'u hunain a'r byd yn ehangach
 • Mwy o lythrennedd digidol drwy ymchwiliadau beirniadol ar-lein. 

 

Lefel 3

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i gymhwyso eich dysgu byd-eang i:

 • Ddod yn weithgar fel addysgwr cyfoedion byd-eang ac fel mentor ysgogiadol i driadau athrawon sy'n gyfoedion
 • Ymwneud ag ymchwil gweithredu, meddwl yn feirniadol a chyfoethogi cwricwlwm.
 • Cymhwyso syniadau a dulliau newydd o gyflawni byd teg a chynaliadwy mewn modd beirniadol
 • Trafod ac asesu ymatebion a chyfrifoldebau'r disgyblion o ran materion byd-eang
 • Ehangu eich gorwelion y tu hwnt i amgylcheddau dysgu traddodiadol
 • Datblygu rhagor o ymwybyddiaeth o wrthdaro a chymariaethau rhwng dimensiynau Cymru a rhai rhyngwladol. 

 

Ymrwymiad amser

Lefel 2

Un gweithdy chwech awr.

Lefel 3

Dewis o chwe bloc dwyawr, neu ddau ddiwrnod chwech awr.

Pris

Yn rhad ac am ddim.

Darparu

Darparwr: Sazani

Sesiynau hyfforddiant mewn swydd gyda'r hwyr ac ar-lein

Sut i archebu

Er mwyn canfod lle a phryd y cynhelir y cyrsiau, ac er mwyn archebu, cysylltwch yn uniongyrchol â Sazani.

Fel arall, gallwch gynnal cwrs yn eich ysgol eich hun ar ddyddiad sy'n addas i chi, drwy archebu'n uniongyrchol gyda'r British Council.

 

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn yn Saesneg hefyd. I weld ein holl gyrsiau a gyflwynir yn Saesneg, ewch i'n hadran Datblygu eich sgiliau.